«Медичний» бюджет держави. Що варто знати бухгалтерові

Щороку Верховна Рада України ухвалює закон про Державний бюджет. Цей закон визначає, які доходи отримає держава і як вона їх витратить. Для більшості громадян закон про Державний бюджет — документ не надто інформативний: великі таблиці, багато цифр, стислий текст, не завжди зрозумілі формулювання. Проте фаховий аналіз цих цифр і формулювань, порівняння їх з аналогічними цифрами за попередні роки дає змогу краще зрозуміти перспективи тієї чи тієї сфери, зокрема, й сфери охорони здоров’я.


Видатки на охорону здоров’я у Держбюджеті — 2022

Закон України від 02.12.2021 р. № 1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (далі — Закон про Держбюджет), який набирає чинності з 01.01.2022 р., складається з 36 статей, Прикінцевих положень та восьми додатків. Важливі для бухгалтерів «зарплатні» показники (розміри прожиткового мінімуму та величина мінімальної заробітної плати) зосереджено у статтях 7, 8 та 9 (докладніше про це див. у статті «Розрахункові орієнтири — 2022. Соціальні мінімуми, податки, штрафи…»). Натомість «медичні» норми «розкидані» по різних статтях текстової частини закону, а «медичні» цифри — по різних додатках. І це не випадково, адже сфера охорони здоров’я — це видатки, для здійснення яких мають бути знайдені й зазначені в бюджеті джерела фінансування.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 13 Бюджетного кодексу України (далі — БКУ) «бюджет може складатися із загального та спеціального фондів». Основу спеціального фонду становлять доходи бюджету та інші надходження до нього, що мають цільове спрямування. Всі інші доходи та надходження до бюджету є складовими загального фонду. У ст. 1 Закону про Держбюджет завжди зазначають загальні суми доходів та видатків бюджету, а також їх розподіл між фондами. Таблицю 1 складено на підставі законів про Держбюджет на 2021 та 2022 роки. Утім, варто зазначити, що до ст. 1 Закону про Держбюджет на 2021 р. протягом року неодноразово вносилися зміни, завдяки яким початкові показники збільшено (в табл. 1 зазначено показники останньої редакції ст. 1).

Доходи й видатки Державного бюджету України
Таблиця 1. Доходи й видатки Державного бюджету України

Видатки на охорону здоров’я здійснюють і за рахунок загального, і за рахунок спеціального фондів. Конкретні суми видатків можна знайти в додатках:

  • № 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2022 рік»;
  • № 6 «Міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2022 рік»;
  • № 8 «Перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України на 2022 рік від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів».

Такі саме додатки були і в Законі про Держбюджет на 2021 рік.

Відповідно до ст. 2 Закону про Держбюджет на 2022 рік у додатку 3 подано «бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами». Очевидно, що найбільший інтерес (з погляду тематики цієї статті) становлять бюджетні призначення МОЗ та НСЗУ. Фрагмент додатку 3 наведено в таблиці 2.

Видатки на охорону здоров’я в Державному бюджеті України на 2022 рік
Таблиця 2. Видатки на охорону здоров’я в Державному бюджеті України на 2022 рік

Медичні видатки є також і в бюджетних призначеннях іншим головним розпорядникам бюджетних коштів, зокрема, Державному управлінню справами (фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення, надання медичних послуг медичними закладами), Міністерству оборони України (медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни) та іншим міністерствам та відомствам.

Цікаво порівняти окремі показники, наведені в таблиці 2, з видатками бюджету 2021 року (табл. 3).

Видатки на охорону здоров’я в бюджетах на 2021 та 2022 роки
Таблиця 3. Видатки на охорону здоров’я в бюджетах на 2021 та 2022 роки

Відповідно до част. 7 ст. 20 БКУ «за бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів, головні розпорядники коштів державного бюджету розробляють проєкти порядків використання коштів державного бюджету (в тому числі за бюджетними програмами, уперше визначеними законом про Державний бюджет України)», які затверджує КМУ або головний розпорядник коштів держбюджету за погодженням з Мінфіном України. Про затвердження таких порядків інформують Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Прикладами таких порядків є, зокрема:

  • Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я», затверджений постановою КМУ від 24.11.2021 р. № 1243;
  • Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення Державного управління справами, затверджений постановою КМУ від 22.09.2021 р. № 995;
  • Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення біокластера «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій», затверджений постановою КМУ від 18.08.2021 р. № 869.

Програма медичних гарантій

Показники фінансування програми медичних гарантій наведено в додатку 3 до Закону про Держбюджет на 2022 рік (див. табл. 2). Про цю програму згадують також в основній (текстовій) частині Закону і двічі в Прикінцевих положеннях.

Зокрема, п. 5 Прикінцевих положень установлено, що «у 2022 році фінансове за- безпечення закладів охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, Державного управління справами, Національної академії наук України, Міністерства соціальної політики України та не уклали з Національною службою здоров’я України договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету за бюджетними програ- мами головних розпорядників бюджетних коштів, до сфери управління яких належать такі заклади охорони здоров’я».

Ст. 19 та п. 3 Прикінцевих положень Закону про Держбюджет на 2022 рік пов’язані між собою (хоча й не посилаються одна на одну).

Установити, що у 2022 році реалізація державних гарантій медичного обслугову- вання населення за програмою медичних гарантій здійснюється у порядку, встанов- леному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19 Закону про Держбюджет на 2022 рік

А п. 3 Прикінцевих положень вимагає «зупинити на 2022 рік дію» абзацу першого част. п’ятої ст. 4 Закону України від 19.10.2017 р. № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі — Закон № 2168). Щоб було зро- зуміло, про що йдеться, нагадаємо зміст зупиненої норми згаданого Закону: «Програма медичних гарантій затверджується Верховною Радою України у складі закону про Державний бюджет України на відповідний рік». Варто зауважити, що дію цієї норми було зупинено і в законах про держбюджет на 2021 та 2020 роки, тобто ще жодного разу Верховна Рада України не затверджувала програму медичних гарантій, делегуючи цей обов’язок Кабінету Міністрів України.

Варто згадати ще дві норми Закону № 2168, безпосередньо пов’язані з бюджетним законодавством.

По-перше, відповідно до част. 4 ст. 4 Закону «програма медичних гарантій розро- бляється з урахуванням положень галузевих стандартів у сфері охорони здор ов’я в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з цен- тральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінан- сової і бюджетної політики». Простіше кажучи, програму медичних гарантій розробляє МОЗ, погоджує Мінфін, а затверджує наразі Кабмін, а в перспективі Верховна Рада.

По-друге, відповідно до абзацу другого част. 5 ст. 4 Закону № 2168 «обсяг коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на реалізацію програми медич- них гарантій, щорічно визначається в Законі України про Державний бюджет Укра- їни як частка валового внутрішнього продукту (у відсотках) у розмірі не менше 5 від- сотків валового внутрішнього продукту України. Видатки на програму медичних гарантій є захищеними статтями видатків бюджету».

Важливо!

1 січня 2022 року набрав чинності Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році, затверджений постановою КМУ від 29.12.2021 р. № 1440 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році». Дія цього документа поширюється на всі заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичних осіб — підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договір із НСЗУ, а також на суб'єктів госпо- дарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, які уклали договір про реімбурсацію із НСЗУ.

Інші медичні програми

Про суми видатків на інші програми у сфері охорони здоров’я можна дізнатися із додатків 3, 6 та 8 до Закону про Держбюджет. Крім того, варто звернути увагу на ст. 14 зазначеного Закону, один з пунктів якої передбачає спрямування частини коштів, отриманих до спеціального фонду Держбюджету, на «закупівлю високовартісного медичного обладнання для закладів охорони здоров’я за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних за- ходів програмного характеру» (код 2301400)».

Водночас зазначено, що ці видатки здійснюватимуться «за рахунок джерел, ви- значених пунктом 7 статті 11 цього Закону». Зі свого боку, зазначеним пунктом вста- новлено, що джерелами формування спеціального фонду Держбюджету України на 2022 рік у частині доходів є, зокрема, надходження від плати за ліцензії на прова- дження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на ви- пуск та проведення лотерей. Отже, медичне обладнання придбаватимуть за рахунок грального та лотерейного бізнесу.

Ось таким є медичний бюджет України на 2022 рік. Звісно, життя внесе до нього свої корективи. Будуть вони позитивними чи навпаки? Поживемо — побачимо…